w100 发表于 2021-2-28 13:24:16

Express Pi Pro嵌入式主板发布!

在Express Pi的基础上,主要增加了对miniPCIe通讯模块的支持,连接4G,Wifi,Zigbee等更简单了!

详情:https://wareexpress.com/store-express-pi-pro/
页: [1]
查看完整版本: Express Pi Pro嵌入式主板发布!